REGULAMIN

Regulamin strony  internetowej  Weselny Raj - www.weselnyraj.pl 
I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Strony Internetowej www.weselnyraj.pl. Stronę Internetową prowadzi właściciel portalu Weselny Raj, zwany dalej Sprzedawcą. 2 Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 2.a adres poczty elektronicznej: weselnyraj@gmail.com; 2.b pod numerem telefonu: +48 510 242 025; 2.c formularz kontaktowy dostępny na stronach portalu Internetowego. 3 Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej hƩps://www.weselnyraj.pl/regulamin/, w sposób umożliwiający jego pozyskanie. . 4 Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. II. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 2 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Portalu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Portalu Internetowym; 3 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 4 Konto – przydzielona danemu Klientowi część Portalu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Portalu Internetowego; 5 Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego; 6 Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego; 7 Regulamin – niniejszy dokument; 8 Towar – produkt prezentowany w Portalu Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów; 9 Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, której miejscem zawarcia jest jeden ze Sklepów stacjonarnych. Umowa zawierana jest z osobami, które ukończyły 18 lat i ich zachowanie, nie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Sprzedaż Towarów nie jest dokonywana na kredyt lub pod zastaw. 10 Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.); 11 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827); 12 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 13 Pełnomocnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca pracownikiem Sklepu Stacjonarnego lub będąca pracownikiem firmy kurierskiej, wskazana na Portalu Internetowym, której Klient udziela za pośrednictwem Portalu Internetowego, pełnomocnictwa szczególnego do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu stacjonarnego; 14 Portal  Internetowy – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www..pl, służąca do składania Zamówień oraz sprzedaży Towarów. 15 Sklepy stacjonarne – punkty sprzedaży prowadzone przez Sprzedawcę, pod następującymi adresem: 30-076 Kraków ul. Zakątek 6F, w których dochodzi do wydania i odbioru Towaru zamówionego za pośrednictwem Portalu Internetowego. 16 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. III. Zasady korzystania z Portalu Internetowego  1 Korzystanie z Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 1.a komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 1.b dostęp do poczty elektronicznej, 1.c przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, 1.d włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 2 Korzystanie z Portalu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu  Internetowym. 3 Klient zobowiązany jest w szczególności do: 3.a niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 3.b korzystania z Portalu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 3.c niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 3.d korzystania z Portalu  Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, 3.e korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach ​Portalu  Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 3.f korzystania z Portalu  Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. IV. Usługi 1 Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem ​Portalu  Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  1 Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych ​Portalu  Internetowego. Promocje w ​Portalu  Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 2 W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych ​Portalu  Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 2 Wszystkie Towary dostępne w ​Portalu  Internetowego są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 3 Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 4 W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Portalu  Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. 5 Złożenie Zamówienia w ​Portalu  Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej ​Portalu  Internetowego. W tym celu Klient powinien: 5.a podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej ​Portalu  Internetowego i jego ilość, 5.b wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej ​Portalu  Internetowego, 5.c podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail. 6 Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 7 W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia. 8 Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy. 9 Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres. 10 Warunkiem realizacji Zamówienia, w przypadku którego Klient wybrał formę odbioru określoną w pkt VI ppkt 2 lit. a i c poniżej, jest uprzednie uiszczenie przez Klienta zadatku, na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, w wysokości określonej w potwierdzeniu Zamówienia oraz w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Wpłacony zadatek w razie wykonania Umowy, zalicza się na poczet ceny. 11 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. VI. Odbiór, wydanie oraz dostawa Towaru 1 Odbiór Towaru następuje w godzinach pracy Sklepu stacjonarnego określonych na stronie ​Portalu Internetowego. Sklepu Stacjonarnego; 2.b odbiór Towaru w Sklepie Stacjonarnym przez Pełnomocnika będącego pracownikiem firmy kurierskiej; 2.c odbiór własny w Sklepie stacjonarnym. 3 W przypadku formy odbioru określonej w pkt 2 lit. a powyżej Klient oświadcza, że udziela pełnomocnictwa do odbioru Towaru w jego imieniu. 4 Wydanie Towaru Klientowi, następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Pełnomocnikowi oraz odbioru Towarów przez Pełnomocnika 5 Po odebraniu Towaru, Pełnomocnik dostarcza Klientowi Towar na zasadach określonych poniżej. 6 Pełnomocnik dostarcza Towar Klientowi, który ukończył 18 lat oraz, którego zachowanie wskazuje, że jest trzeźwy. 7 Dostawa Towarów przez Pełnomocnika jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 8 Sprzedawca na stronach internetowych ​Portalu  Internetowego w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wynagrodzeniu Pełnomocnika z tytułu odbioru, wydania oraz dostawy Towaru Klientowi. 9 Termin wydania i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2. 10 Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu. 11 Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych. VII. Ceny i metody płatności 1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. 2 Klient może wybrać następujące metody płatności: 2.a przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia); 2.b gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy). 3 Sprzedawca na stronach internetowych ​Portalu  Internetowego informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy 1 Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2 Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie ​Portalu  Internetowego. 3 Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. 4 Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 5 Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 5.a świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 5.b Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 5.c Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 5.d Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; 5.e Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5.f Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 5.g Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 5.h Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; 5.i Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę; 5.j Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej; 5.k Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 5.l Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 6 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 7 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta. 8 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 9 Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi 1 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. 2 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona. 3 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Weselny Raj , ul. Zakątek 6F 30 - 076 Kraków, na adres poczty elektronicznej: weselnyraj@gmail.com. 4 Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. 5 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 6 W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem ​Portalu  Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:​Weselny Raj , ul. Zakątek 6F 30 - 076 Kraków, na adres poczty elektronicznej:​weselnyraj@gmail.com numer telefonu +48 510 242  025. 2 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 3 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. XI. Gwarancje 1 Towary mogą posiadać gwarancję producenta. 2 W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych ​​Portalu Internetowego. XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń 1 Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1.a jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; 1.b jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 1.c może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 1.d złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej plaƞormy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: hƩp://ec.europa.eu/consumers/odr/. XIII. Ochrona danych osobowych Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Plaƞormy Internetowej. XIV. Postanowienia końcowe 1 Wszelkie prawa do​ Portalu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej ​ Portalu Internetowego a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 5 O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej P​ortalu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy. 

Call Now Button